Chương Trình Giáo Lý

Học Phí

Một em: $95
Hai em: $120
Ba em+: $130

Lớp 1-5

Lớp tiếng Anh 2016-2017
Lớp tiếng Việt 2016-2017

Lớp 6-8 EDGE

Lớp tiếng Anh 2016-2017

Lớp 9-10 Thêm Sức

Lớp tiếng Anh 2016-2017

Lớp Dự Tòng

Lớp Dự Tòng 2017-2018