Giáo Xứ Thánh Bernadette Kính Chào

Kính chào quý vị! Xin mời quý vị gia nhập Giáo Xứ Thánh Bernadette. Đây là một Giáo Xứ đa sắc dân nhất ở South Shore, bao gồm khoảng 23 ngôn ngữ khác nhau. Giáo Xứ Thánh Bernadette phục vụ trên nhiều bình diện thiêng liêng, xã hội và những sinh hoạt gia đình.

Giáo Sĩ

Cha Phil McGaugh, Chánh xứ

Phó Tế Thomas P. Burke

Nhân Viên Văn Phòng

PHỤ TÁ MỤC VỤ

Sơ Michelle Nguyễn Thị Mỹ, Giới trẻ

THƯ KÝ

Mrs. Kathy Sferrazza

Tạ Thuy Trúc

QUẢN LÝ

Mrs. Karen McCormick

NHẠC THÁNH CA

Joan Wotton

BAN GIÁO LÝ

Ms. Ruthann Sinibaldi , Lớp 1 đến Thêm Sức

Ms. Joan Ziegler, Trợ lý

 Sơ Michelle Nguyễn Thị Mỹ, Lớp 1 đến 5 (Việt)

HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

Maria Cecilia Trần Mai Hương 

THIẾU NHI THÁNH THỂ

Matthew Phạm Việt Matthew 

Bí Tích

HÒA GIẢI/XƯNG TỘI

Thứ Bảy hàng tuần 3:15-3:45PM tại Nhà thờ.

THÁNH TẨY/RỬA TỘI

Nộp đơn xin Rửa tội và liên lạc Cha xứ để lấy hẹn.

HÔN PHỐI/LỄ CƯỚI

Liên lạc Cha xứ ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn.

BỆNH NHÂN XỨC DẦU

Liên lạc Cha xứ khi cần nhận Bí tích Xức Dầu trong khu vực, các thừa tác viên Thánh Thể có thể tới giúp rước Mình Thánh.

CHẦU MÌNH THÁNH Ở NHÀ NGUYỆN

Mỗi Thứ Năm từ 6:00-8:00PM.