Khóa Virtus

Khóa Virtus Tiếng Việt

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 4, 2016 lúc 10:30AM tại trường giáo lý Thánh Bernadette.
Các thiện nguyện viên trên 18 tuổi, nếu chưa học lần nào, xin vui lòng gọi văn phòng để đăng ký 781.963.1327. Đây là khóa học bắt buộc.