Parish Mission Statement

We are a community of faith, proud of our Catholic identity, welcoming people from all walks of life and from all over the world. We strive to be united as an example of Christ and His teachings, and to pass on our Christian experience from generation to generation. Our Parish is devoted to the Eucharist as it gathers, nourishes, and challenges us to live out the Gospel Message. We seek to grow in number and faith, working together in the hope that we will become what we receive—the Body of Christ.

Sứ Mệnh của Giáo Xứ

“Chúng tôi là một cộng đồng đức tin, tự hào về bản chất Công Giáo, chào đón mọi nguời từ mọi tầng lớp xã hội và từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nỗ lực, hiệp nhất, noi gương Đức Giêsu và những giáo huấn của Ngài. Nhờ đó, chúng tôi rao truyền Tin Mừng của Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bí Tích Thánh Thể chính là nguồn mạch và trung tâm điểm của đời sống chúng tôi; chính nơi đây, quy tụ, nuôi dưỡng, và giúp chúng tôi sống Sứ Điệp Tin Mừng Phúc Âm. Chúng tôi kêu mời mọi người, hãy cùng nhau phát triển và thăng tiến về đời sống đức tin, với một niềm hy vọng, được trở thành những gì đã được lãnh nhận—là Thân Thể của Chúa Kitô.”

This image has an empty alt attribute; its file name is christmas-light-st-Bernadette.jpg
SAINT BERNADETTE CHRISTMAS LIGHT DECORATION 2022

Parish Staff (Nhân Viên Giáo Xứ)

ADMINISTRATOR (Cha Quản Nhiệm)
Reverend Mark Hoa Le, CRM

DEACON (Thầy Phó Tế)
Thomas P. Burke

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Denise Daley

BOOKKEEPER (Kế Toán)

Tam Bui

MUSIC DIRECTOR (Thánh Nhạc)
Joan Wotton (ENG)

Phong Ta (VN)

RELIGIOUS EDUCATION (Giáo Lý)
Huyen Ngo, Grades 1 to 10

Sacraments

SACRAMENT OF RECONCILIATION (Bí Tích Hoà Giải)
Saturday 3:15-3:45 p.m.

Sunday: 8:30-8:45 a.m

SACRAMENT OF BAPTISM (Bí Tích Rửa Tội)
In English: Second Sunday of the month at 12:00 p.m.
In Vietnamese: Fourth Sunday of the month at 10:00 a.m.
Please call the office in advance to register, and/or for more information.

SACRAMENT OF MARRIAGE (Bí Tích Hôn Phối)
Contact Priest or Deacon at least six months prior to wedding date. Marriage Preparation Program required.

VISITATION OF THE SICK (Thăm Viếng Bệnh Nhân)
Parish Priest, Deacon, and Eucharistic Ministers will bring communion to the homebound. Please call the parish office. Also, please notify us if a family member is confined to a local hospital.

ADORATION (CHAPEL) Chầu Thánh Thể, tại Nhà Nguyện)
Every Thursday from 6 p.m. to 7:30 p.m. (English).
Every Thursday from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. (Vietnamese).

Office Hours (Giờ làm việc)

Monday-Friday from 10 a.m. to 3 p.m.