Vì lý do bão tuyết, Lễ Bổn Mạng Giáo xứ Thánh Bernadette sẽ được hoãn lại. Chúng tôi sẽ thông báo khi định được ngày khác cho Thánh lễ.