Bài Ðọc I: Cn 21, 1-6. 10-13

Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc tâm can. Thực hành công bình và bác ái, thì đẹp lòng Chúa hơn là hy lễ. Mắt tự cao là lòng kiêu ngạo: đèn kẻ gian ác là tội lỗi. Toan tính người cần mẫn luôn dẫn tới sự dồi dào, còn mọi kẻ biếng nhác luôn gặp nghèo khó. Ai dùng lưỡi gian dối thu tích kho tàng, là người hư hốt vô tâm, nó sẽ rơi vào lưới sự chết.

Tâm hồn người tội ác mơ ước sự dữ, nó không thương xót người lân cận. Khi kẻ hung bạo bị sửa phạt thì người bé nhỏ sẽ khôn ngoan hơn, và nếu nó theo người khôn ngoan, nó sẽ được thông minh. Người công chính nhìn xem lòng kẻ tội ác, để cứu nó thoát khỏi tai hoạ. Ai bịt tai không nghe tiếng người nghèo khó, thì lúc chính nó kêu cầu, cũng chẳng ai nghe.

Ðáp Ca: Tv 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Ð. (35a) Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Phúc đức những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa.
Ð. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài.
Ð. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài.
Ð. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng vâng theo luật đó.
Ð. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng.
Ð. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Con sẽ tuân giữ luật Pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi.
Ð. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài.

Alleluia: Tv 118, 18

Ð. Alleluia, alleluia!
Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó.
Ð. Alleluia.

Phúc Âm: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.