Bài Ðọc I: Gl 4, 31b – 5, 6

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Chính tôi đây, Phaolô, tuyên bố cho anh em rằng: Nếu anh em chịu cắt bì, thì Ðức Kitô chẳng làm nên công trạng gì cho anh em. Tôi chứng thực một lần nữa với mọi người nào chịu cắt bì rằng: họ bị bắt buộc phải giữ trọn cả lề luật. Anh em muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Ðức Kitô, và đã mất ân sủng rồi.

Về phần chúng tôi, nhờ Thánh Thần và nại vào đức tin, chúng tôi mong chờ trông cậy sự công chính. Bởi chưng trong Ðức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến.

Ðáp Ca: Tv 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48

Ð. (41a) Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con, xin ban ơn phù trợ theo lời Ngài đã hứa.
Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Xin đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy vào sắc dụ của Ngài.
Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Con sẽ tuân giữ luật pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi.
Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Con sẽ bước đi trên đường rộng rãi, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài.
Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Các chỉ thị Ngài làm cho con hoan lạc, đó là những điều con vẫn mến yêu.
Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Con giang tay cầu chỉ thị của Chúa, và con suy gẫm về những thánh chỉ của Ngài.
Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Ð. Alleluia, alleluia!
Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.
Ð. Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.