Sẽ chỉ có một lần quyên tiền trong các Thánh lễ Phục Sinh và các khoản quyên này là dành cho quỹ Linh Mục Hưu Trí. Quỹ Linh Mục Hưu Trí giúp hỗ trợ các chi phí y tế và dưỡng hưu cho các linh mục còn danh tiếng tốt của Tổng Giáo Phận Boston. Vì các cha là những người đã hy sinh phục vụ Chúa và cộng đoàn, xin quý vị rộng tay đóng góp.

Xem VIDEO

ĐÓNG GÓP ONLINE