Transformed In Love là chương trình Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân của Tổng Giáo Phận Boston dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Đây là điều kiện buộc của TGP Boston trước khi tiến hành thủ tục hôn phối tại giáo xứ. Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân Transformed In Love bằng tiếng Việt sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Sáu, 15 tháng 10 năm 2021 và Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021 tại giáo xứ St. Bernadette – Randolph. Mọi thắc mắc xin liên lạc: Bùi Thị Tâm qua email: hoặc cell: 781-308-8277.

KHÓA GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Thứ Sáu, 15 tháng 10 năm 2021: 5:45pm – 9:30pm
Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021: 8:30am – 4:00pm

Hạn Chót Ghi Danh: 5 tháng 10 năm 2021