Hân hoan chào đón quý vị đến với Giáo Xứ Thánh Bernadette. Đây là một Giáo Xứ đa sắc dân ở South Shore, bao gồm khoảng 23 ngôn ngữ khác nhau. Giáo Xứ Thánh Bernadette phục vụ trên nhiều bình diện thiêng liêng, xã hội và những sinh hoạt gia đình.

Giáo Sĩ

Cha Phil McGaugh, Chánh xứ
Cha Antôn Bùi Phong, Cha Phó
Cha Ixon Chateau, Cha Phó
Phó Tế Thomas P. Burke

Nhân Viên Văn Phòng

THƯ KÝ
Mrs. Kathy Sferrazza
Tạ Thuy Trúc

QUẢN LÝ
Mrs. Karen McCormick

NHẠC THÁNH CA
Joan Wotton

BAN GIÁO LÝ
Ms. Ruthann Sinibaldi , Lớp 1 đến Thêm Sức
Ms. Joan Ziegler, Trợ lý
Mrs. Huyen Ngo, Lớp 1 đến 8 (Việt)

HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ
Maria Cecilia Trần Mai Hương

THIẾU NHI THÁNH THỂ
Matthew Phạm Việt Matthew

Bí Tích

HÒA GIẢI/XƯNG TỘI
Thứ Bảy hàng tuần 3:15-3:45PM tại Nhà thờ.

THÁNH TẨY/RỬA TỘI
Xin nộp Đơn Xin Rửa tội và liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy hẹn.

HÔN PHỐI/LỄ CƯỚI
Xin liên lạc văn phòng ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn.

BỆNH NHÂN XỨC DẦU
Xin liên lạc Cha khi cần nhận Bí tích Xức Dầu trong khu vực, các thừa tác viên Thánh Thể có thể tới giúp rước Mình Thánh.

CHẦU MÌNH THÁNH Ở NHÀ NGUYỆN
Mỗi Thứ Năm từ 6:00-8:00PM.