SỨ MỆNH CỦA GIÁO XỨ:

“Chúng tôi là một cộng đồng đức tin, tự hào về bản chất Công Giáo, chào đón mọi nguời từ mọi tầng lớp xã hội và từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nỗ lực, hiệp nhất, noi gương Đức Giêsu và những giáo huấn của Ngài. Nhờ đó, chúng tôi rao truyền Tin Mừng của Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bí Tích Thánh Thể chính là nguồn mạch và trung tâm điểm của đời sống chúng tôi; chính nơi đây, quy tụ, nuôi dưỡng, và giúp chúng tôi sống Sứ Điệp Tin Mừng Phúc Âm. Chúng tôi kêu mời mọi người, hãy cùng nhau phát triển và thăng tiến về đời sống đức tin, với một niềm hy vọng, được trở thành những gì đã được lãnh nhận—là Thân Thể của Chúa Kitô.”

Giáo Sĩ

LINH MỤC QUẢN NHIỆM: Cha Mark Lê Tiến Hóa CRM
THẦY PHÓ TẾ: Thomas P. Burke

Nhân Viên Văn Phòng

THƯ KÝ VĂN PHÒNG
Denise Daley

NHẠC THÁNH CA
Joan Wotton

BAN GIÁO LÝ
Mrs. Huyen Ngo, Lớp 1 đến 10 (Việt)

Bí Tích

HÒA GIẢI/XƯNG TỘI
Thứ Bảy: 3:15pm-3:45pm

THÁNH TẨY/RỬA TỘI

Chúa Nhật Thứ Tư: 10:00 am

Xin nộp Đơn Xin Rửa tội và liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy hẹn.

HÔN PHỐI/LỄ CƯỚI
Xin liên lạc văn phòng ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn.

BỆNH NHÂN XỨC DẦU
Xin liên lạc Cha khi cần nhận Bí tích Xức Dầu trong khu vực, các thừa tác viên Thánh Thể có thể tới giúp rước Mình Thánh.

CHẦU MÌNH THÁNH Ở NHÀ NGUYỆN
Mỗi Thứ Năm từ 6:00 p.m. – 7:30 p.m. (Tiếng Anh).
Mỗi Thứ Năm từ 7:30 p.m. – 8:30 p.m. (Tiếng Việt).