Hân hoan chào đón quý vị đến với Giáo Xứ Thánh Bernadette. Đây là một Giáo Xứ đa sắc dân ở South Shore, bao gồm khoảng 23 ngôn ngữ khác nhau. Giáo Xứ Thánh Bernadette phục vụ trên nhiều bình diện thiêng liêng, xã hội và những sinh hoạt gia đình.

Ghi danh tham dự Thánh lễ Giáng Sinh

We have created an on-line registration form for people to sign-up for attendance at Christmas Mass.

We would strongly suggest that you take advantage of registering early to insure you will have a space reserved at the Mass of your choice.  Attendance will be limited per Mass and our ushers will have a list of people who registered.  If your name DOES NOT APPEAR ON THE LIST WE UNFORTUNATELY WILL NOT BE ABLE TO ALLOW ENTRANCE.

Click on the Mass you would like to attend and at the bottom of the page click on the “Submit and Sign Up” button.  Complete ALL of the fields and click on the “Sign Up Now” button at the bottom.  Please be sure to indicate the “Quantity” of people you are signing up for which is located at the top of the page.  If you register and do not indicate the proper number of people you are registering only 1 (one) person will be able to attend.

https://www.signupgenius.com/go/10C0D45AEAB23ABF9C16-stbernadettes

Giáo Sĩ

Cha Phil McGaugh, Chánh xứ
Cha Antôn Bùi Phong, Cha Phó
Phó Tế Thomas P. Burke

Nhân Viên Văn Phòng

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Denise Daley

THƯ KÝ
Tạ Thuy Trúc

QUẢN LÝ
Mr. Kevin Mercier

NHẠC THÁNH CA
Joan Wotton

BAN GIÁO LÝ
Ms. Ruthann Sinibaldi , Lớp 1 đến Thêm Sức
Ms. Joan Ziegler, Trợ lý
Mrs. Huyen Ngo, Lớp 1 đến 8 (Việt)

HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ
Maria Cecilia Trần Mai Hương

THIẾU NHI THÁNH THỂ
Matthew Phạm Việt Matthew

Bí Tích

HÒA GIẢI/XƯNG TỘI
Thứ Bảy hàng tuần 3:15-3:45PM tại Nhà thờ.

THÁNH TẨY/RỬA TỘI
Xin nộp Đơn Xin Rửa tội và liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy hẹn.

HÔN PHỐI/LỄ CƯỚI
Xin liên lạc văn phòng ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn.

BỆNH NHÂN XỨC DẦU
Xin liên lạc Cha khi cần nhận Bí tích Xức Dầu trong khu vực, các thừa tác viên Thánh Thể có thể tới giúp rước Mình Thánh.

CHẦU MÌNH THÁNH Ở NHÀ NGUYỆN
Mỗi Thứ Năm từ 6:00-8:00PM.