Transformed In Love là chương trình Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân của Tổng Giáo Phận Boston dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Đây là điều kiện buộc của TGP Boston trước khi tiến hành thủ tục hôn phối tại giáo xứ. Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 10 năm 2024. Mọi thắc mắc hoặc cần đơn ghi danh xin liên lạc chị Bùi Thị Tâm qua email: hoặc cell: 781-308-8277. Đơn ghi danh cũng có thể lấy từ các giáo xứ Việt Nam.